Motel Eldorádo - penzion Mikulov Motel Eldorádo - penzion Mikulov
Motel Eldorádo - penzion Mikulov Motel Eldorádo - penzion Mikulov
+420 776 291 965
lasty okno 2

Hotelový ubytovací řád

Motel Eldorado

Provozovatel: Ing. Darek Haumer, MBA, Lesní 1264, 691 23 Pohořelice, IČ: 15235165, DIČ: CZ6912194058

 • 1. Motel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.
 • 2. Motel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje a má platnou rezervaci ubytování. Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, cizinec cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, dále vyplnit a podepsat registrační formulář „Přihlášení hosta“, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši za ubytování a poskytnuté služby. Registrace na hotelové recepci se vztahuje i na nezletilé dítě.
 • Pokoje jsou striktně vázány na daný počet lůžek. Dvoulůžkové pokoje mohou pojmout pouze dva dospělé, třílůžkový pokoj tři dospělé. Aprtmány jsou nastaveny na pět dospělých osob. V případě porušení počtu hostů může motel hosty vykázat. Do každého pokoje lze, po domluvě, umístit dětskou postýlku.
 • 3. Řádným přihlášením vzniká hostovi právo na přechodné ubytování po sjednanou dobu.
 • 4. Poté motel vydá hostovi čipovou hotelovou kartu od pokoje. V případě ztráty karty je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, motel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou karty. Za ztracenou kartu či zničení čipové hotelové karty je hostovi účtován poplatek ve výši 100 Kč.
 • 5. Na základě potvrzené objednávky a předem zaplacené částky za ubytování včetně DPH je motel povinen hosta ubytovat od 15.00 h do následujícího dne 10.00 h v den odjezdu v případě garantované rezervace. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné dřívější ubytování před 15.00 h je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení personálem motelu.
 • 6. Zrušení potvrzené standardní rezervace. V případě zrušení garantované rezervace tři dny před plánovaným příjezdem ze strany hosta motel účtuje poplatek ve výši 100 % z celkové ceny ubytování a všech objednaných služeb hotelu. V případě negarantované rezervace je hostovi pobyt rezervován pouze do 18.00 h v den plánovaného příjezdu.
 • 7. Zrušení potvrzené rezervace dárkovým certifikátem. Zrušení rezervace bez poplatku je možné nejpozději tři dny před příjezdem hosta. V případě, že rezervaci host zruší v tři dny před příjezdem, motel si účtuje 100 % z celkové ceny ubytování a všech objednaných hotelových služeb, které jsou součástí dárkového certifikátu. Následně dárkový certifikát pozbývá platnosti.
 • 8. Hosty bez předchozí potvrzené garantované rezervace a zaplacené částky za ubytování není motel povinen ubytovat.
 • 9. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) je motel oprávněn ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
 • 10. Ubytování v motelu je povoleno pouze osobám, které nejsou nakaženy infekčními nemocemi a není na nich vidět požití alkoholu a drog.
 • 11. Motel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 • 12. Požádá-li host o prodloužení ubytování oproti sjednané době a motel má volné kapacity, může být ubytovací doba prodloužena. Motel však v takovém případě může nabídnout hostovi jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • 13. Za ubytování a ostatní rezervované služby je host povinen uhradit předem v souladu s platným ceníkem motelu při přihlášení na recepci na základě předloženého účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany hosta. Při pobytu delším,než sedm dní je host povinen uhradit celý pobyt nejpozději sedmý den pobytu, pokud se motel s hostem nedohodl jinak.
 • 14. Za ubytování a služby během pobytu host garantuje svojí platební kartou formou předautorizace, případně depozitem, který složí na recepci hotelu ve výši ceny pobytu jako garanci za služby a jiné výdaje. V případě překročení výše garance zůstatku na hotelovém účtu vyžaduje motel po hostovi její navýšení.
 • 15. Ubytování končí datem sjednaným s hostem, a to dnem, ke kterému se host odhlásí. K řádnému odhlášení je třeba, aby host do 10.00 h vyklidil pokoj, odevzdal čipovou kartu na recepci a uhradil účet. Pokud tak neučiní a pokud nebylo dohodnuto jinak, je motel oprávněn účtovat mu poplatek za pozdní odjezd, případně pobyt za další noc. Motel je rovněž oprávněn vyúčtovat hostovi pobyt za celou předchozí noc, pokud se ubytuje před 6. hodinou ranní.
 • 16. Při ukončení pobytu je host povinen nahlásit veškerou konzumaci z minibaru na recepci hotelu. Pokud host konzumaci zatají, bude mu tento doplatek zaslán fakturou nebo stažen z kreditní karty.
 • 17. Při registraci nebo ukončení pobytu je host povinen zaplatit na recepci motelu následující poplatky, které nejsou zahrnuté v ceně ubytování a pobytových balíčků: Městská daň ve výši 15 Kč/0.60 € na osobu za noc, Poplatek obci ve výši 4 Kč/0.15 € na osobu za noc.
 • 18. Host je povinen se ihned po příchodu do vyhrazených ubytovacích prostor přesvědčit o úplnosti vybavení a jeho stavu dle seznamu vybavení a případné chybějící či poškozené vybavení bezodkladně ohlásit na recepci. V případě jakékoliv škody na vybavení zjištěné během ubytování je host rovněž povinen ohlásit ji na recepci motelu.
 • 19. Host je oprávněn užívat zařízení motelu dle přiložených návodů pouze k účelům, ke kterým je určeno.
 • 20. Host nesmí bez souhlasu vedení motelu provádět v prostorách vyhrazených k užívání žádné podstatné změny, tzn., nesmí přemísťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 • 21. V motelu není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů určených k osobní hygieně (holicí strojek, masážní strojek, vysoušeč vlasů atd.) a spotřebičů s malým příkonem sloužícím osobní potřebě (notebooky, nabíječky k fotoaparátům, mobilním telefonům atd.).
 • 22. Host nese odpovědnost za škodu způsobenou na vybavení motelu, pokud neprokáže, že ji nezavinil, a je povinen mu tuto škodu neprodleně uhradit. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.
 • 23. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské prostory motelu. V ubytovací části může host přijímat návštěvy pouze od 8.00 do 22.00 h se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté a zaměstnanci motelu.
 • 24. Host smí do prostor motelu vodit domácí a jiná zvířata jen s vědomím recepce motelu a pouze za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za pobyt zvířete se účtuje dle platného ceníku. Ve všech veřejných prostorách motelu musí být každý pes na vodítku a mít náhubek. Psi ani jiná zvířata nesmí odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení motelu, které slouží k odpočinku hostů. Za zvíře odpovídá v plném rozsahu host, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil.
 • 25. Host nesmí do prostor motelu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.
 • 26. Ve vnitřních prostorách motelu je kouření zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtována částka za nadstandardní úklid.
 • 27. Host je povinen dodržovat od 22.00 do 7.00 h noční klid a nesmí omezovat ostatní ubytované hosty. Se souhlasem provozovatele mohou být v prostorách motelu organizovány společenské akce i po 22. hodině, a to v prostorách k tomu určených.
 • 28. K motelu je povoleno vcházet a vjíždět pouze po přístupových komunikacích, parkování vozidel je povoleno na místech k tomu určených. Motel nezodpovídá za odcizení, případně poškození motorových vozidel ponechaných na motelovém parkovišti. Motel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Také doporučuje nenechávat ve vozidle volně položené osobní a cenné věci. Motel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem třetím osobám na parkovištích motelu. Motel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku motelu vozidlem hosta.
 • 29. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechat ubytované děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách motelu bez dozoru dospělých osob. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • 30. V případě onemocnění či poranění hosta zajistí motel lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel zodpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.
 • 31. Host je povinen při každém odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna a dveře na balkon a pokoj uzamknout.
 • 32. Během pobytu v areálu motelu je každý host povinen chovat se tak, aby nezpůsobil vznik požáru. Chování hostův případě požáru je upraveno v požárních poplachových směrnicích, které jsou s plánem úniku zveřejněny na každém pokoji při vstupních dveřích a slouží jako úniková cesta.
 • 33. Požár v prostorách motelu je vyhlašován automaticky, opticko-dýmovými hlásiči, které jsou instalovány v pokojích a veřejných prostorách motelu.
 • 34. V případě požáru jsou hosté povinni nahlásit požární poplach a na uhašení plamenů mohou použít přenosný přístroj, který se nachází na chodbě každého podlaží.
 • 35. Motel odpovídá hostům za škodu na věcech vnesených nebo odložených v souvislosti s ubytováním podle ustanovení občanského zákoníku. Vnesené věci jsou věci přinesené do prostor, které byly určeny k ubytování nebo k uložení věcí, anebo věci, které byly za tímto účelem odevzdány odpovědnému pracovníkovi motelu. Motel neručí za škody, které vzniknou ubytovanému jeho nedbalostí, např. neuzamčením ubytovacích prostor apod. Právo na náhradu škody musí být uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
 • 36. Vstup do obsazeného motelového pokoje je povolen pokojské, která má daný pokoj přidělený, vedoucímu housekeepingu, vedoucímu recepce, vedení hotelu a údržbáři při nahlášení technické poruchy v pokoji.
 • 37. Ve veřejných prostorách motelu a na terase žádáme hosty, aby dodržovali zásady slušného chování. Není povoleno se pohybovat bez oblečení a bez bot. V případě nedodržení uvedených zásad si motel vyhrazuje právo hosta neobsloužit.
 • 38. Zapomenuté věci hostů v motelu jsou evidovány a uskladněny po dobu jednoho měsíce. Zapomenuté věci hotel pošle hostovi jen v případě požádání a na náklady hosta.
 • 39. Management motelu přivítá jakékoliv návrhy na zlepšení a zároveň děkuje za kritické připomínky. Dotazník spokojenosti je k dispozici na pokojích motelu.
 • 40. Host je povinen po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. Pokud host i přes výstrahu hrubě porušuje Ubytovací řád nebo dobré mravy, je motel oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Motel má právo na plnou úhradu ceny ubytování. Host musí následně bezodkladně opustit motel.
 • 42. Host poskytující motelu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci, Ing. Darek Haumer, MBA, IČ 15235165, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje dobrovolně pro všechny údaje poskytnuté, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na to, že má dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. právo svůj souhlas bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd., a že má právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely správce, a to pro rozesílání marketingových informací. Správce prohlašuje, že bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, a že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Host poskytující motelu, při vzniku ubytovací služby, své osobní údaje ze svých dokladů, souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti Ing. Darek Haumer, MBA ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění a zároveň souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze pro rozesílání marketingových informací a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
 • 43. Tento Ubytovací řád je k dispozici hostům na pokojích a na recepci motelu a nabývá platnosti dne 10 5. 2020.

V Mikulově 10. května 2020

Ing. Darek Haumer, MBA majitel motelu Eldorado

Eldorado Motel - Mikulov